1

امروز فردا شد، یکسال رفتی برنگشتی یکسال چهره ام سردو زردشد ولی  شیرین بود باهم بودیم پارسال                                                                                          (از دوستم)
/ 3 نظر / 20 بازدید

شکوه

شکوه   گریه را به مستی بهانه کردم                    شکوه ها زدست زمانه کردم استین چو از چشم برگرفتم                      سیل خون به دامان روانه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 4 بازدید
دی 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
15 پست
فردا
1 پست
سال
1 پست
مادر
1 پست
باور
1 پست
اینده
1 پست
خاک
1 پست
سقوط
1 پست
درختان
1 پست
بهانه
1 پست
مستی
1 پست
نالیدن
1 پست
سیل_خون
1 پست
گل_و_غنچه
1 پست
اشک
1 پست
عاشق‘_شب
1 پست
جدایی،
1 پست
مسافر
1 پست
شعر،عشق
1 پست
اخ_
1 پست
_پدر
1 پست
ستم_کردن
1 پست