# سال

1

امروز فردا شد، یکسال رفتی برنگشتی یکسال چهره ام سردو زردشد ولی  شیرین بود باهم بودیم پارسال                                                                                          (از دوستم)
/ 3 نظر / 30 بازدید